FREEDOM

504 Pachinkos , 504 Slots

ニューアイムジャグラーEX-KT

(C)KITA DENSHI

台データ

各データについて